Nuorten ajatukset esiin -huoneentaulut

Huoneentaulut päättäjille

Ohjeet huoneentaulujen levittämiseen

Kenelle jaetaan: Kunnan- ja kaupunginvaltuutetuille, kansanedustajille, rehtorit, kunnan virkamiehiehille kuten kunnanjohtajille ja sivistys- ym. toimenjohtajille…

Missä tilaisuuksissa jaetaan: Mitä tärkeämpi päättäjä, sitä suuremmassa tilaisuudessa huoneentaulu kannattaa jakaa esim. kunnanvaltuuston kokous, koulujen juhlat, kokouksissa…

Minkälainen taulu: Päättäjille sopii parahaiten juliste, koska postikortti on helppo taittaa taskuun ja unohtaa, eikä se herätä huomiota. Suurimmille päättäjille juliste kannattaa kehystää. Mahdollista on myös kehystää postikortti, mutta huomioi etteivät täsmennytkset näy. Tällöinen voi antaa esim. erikseen julisteen tai laittaa täsmennykset pienen kehyksen takapuolelle.

Mitä sanotaan: Kerrotaan, mitä huoneentaulut ovat ja miksi niitä jaetaan. (johdannossa), kerrotaan, minkä tahon puolesta huoneentaulua jakaa (nuorisovaltuusto, oppilaskunnan hallitus…), kannustetaan jakamaan huoneentauluja myös eteenpäin sekä toimimaan huoneentaulun ohjeistuksen mukaan.
Muuta huomioitavaa: Kannattaa selvittää, onko henkilö jo saanut huoneentaulun. Taulun antamisen jälkeen on hyvä keskustella, mitä huoneentaulut merkitsevät. Voi käydä esim. kohta kohdalta taulun läpi ja miettiä, mitä kohta käytännössä tarkoittaa.

Huoneentaulut ohjaaville aikuisille

Ohjeet huoneentaulujen levittämiseen

Kenelle jaetaan: Opettajakunnalle, oppislaskunta-, tukioppilas- ym. toimintaa vetäville opettajille, nuorisovaltuuston ohjaaville aikuisille, nuorten toimintaa ohjaaville aikuisille kuten 4H-vetäjille

Missä tilaisuuksissa jaetaan: Kun ollaan kyseisten henkilöiden kanssa tekemisissä

Minkälainen taulu: Tilanteeen mukaan, esimerkiksi opettajanhuoneeseen isokokoinen ja kehystetty juliste

Mitä sanotaan: Kerrotaan, mitä huoneentaulut ovat ja miksi niitä jaetaan. (johdannossa), kerrotaan, minkä tahon puolesta huoneentaulua jakaa(nuorisovaltuusto, oppilaskunnan hallitus), kannustetaan jakamaan huoneentauluja myös eteenpäin sekä toimimaan huoneentaulun ohjeistuksen mukaan.

Muuta huomioitavaa: Taulujen antamisen jälkeen on hyvä keskustella, mitä huoneentaulut merkitsevät. Voi käydä esim. kohta kohdalta taulun läpi ja miettiä, mitä kohta käytännössä tarkoittaa.

Huoneentaulut lapsille ja nuorille

Ohjeet huoneentaulujen levittämiseen

Kenelle jaetaan: Nuorisovaltuutetuille, oppilaskunnan hallituksen jäsenille sekä muille vaikuttajalapsille ja -nuorille

Missä tilaisuuksissa jaetaan: Aina tavattaessa

Minkälainen taulu: Henkilökohtaisesti nuorille postikortti, koko ryhmälle annettaessa voi antaa julisteen. Jos on isompi jakotilaisuus, voi harkita myös kehystämistä.

Mitä sanotaan: Kerrotaan mikä huoneentaulu on ja miksi niitä jaetaan. (johdannossa), kannustetaan jakamaan huoneentauluja myös eteenpäin sekä toimimaan huoneentaulun ohjeistuksen mukaan.

Muuta huomioitavaa: Taulun antamisen jälkeen on hyvä keskustella, mitä huoneentaulut merkitsevät. Voi käydä esim. kohta kohdalta taulun läpi ja miettiä, mitä kohta käytännössä tarkoittaa.

Huoneentaulujen sisällön kokosi yhteisöpedagogiopiskelija Iita-Mari Ruponen.
Hän keräsi nuorten ajatuksia muun muassa Näks-ryhmän kokouksissa, Jyväskylän nuorisovaltuuston kokouksessa ja ToukoFest-tapahtumassa.

 

Huoneentaulujen raikkaan ulkoasun on suunnitellut ja toteuttanut Jyväskylän Ammattiopiston painoviestintä-tutkinnon toisen vuoden opiskelija Katja Kautto työssäoppimisjaksonsa aikana. Katja on erikoistumassa ulkoasuntoteuttajan osaamisalalle.

 

Huoneentaulut on tarkoitettu aktiiviseen käyttöön nuorten äänen kuulemisen lisäämiseksi päätöksenteossa.

1) Ohjaajat

Ohjaavan aikuisen rooli on tärkeä: nuorten toiveen mukaisesti toivomme, että käytte läpi yhdessä nuorten ryhmänne (esim. nuorisovaltuusto, lasten parlamentti, koululuokka, oppilaskunnan hallitus tms. nuorten / lasten ryhmä) kanssa huoneentaulut ja pohditte, miten voitte hyödyntää kaikkia kolmea taulua omassa toiminnassanne.

2) Nuoret

Nuorten rooli huoneentaulujen levittämisessä ja nuorten äänen kuulumisessa on korvaamaton. Huoneentauluja voitte käyttää esimerkiksi keskustelun avauksena oman kuntanne päättäjien kanssa käytävään vuoropuheluun. Huoneentaulujen avulla voitte keskustella vaikkapa siitä, miten ja millaisissa asioissa nuorten ääntä kuullaan omassa kunnassanne.

3) Päättäjät

Päättäjien toivomme hyödyntävän niitä päätöksenteon eri vaiheissa. Toivomme päättäjien osallistuvan myös huoneentaulujen levittämiseen. Kun koette asian tärkeäksi, voitte huoneentaulujen avulla pitää asiaa esillä omassa vaikuttamispiirissänne.

#nuortenajatuksetesiin

Taustaa

Kokemusasiantuntijuutta arvostaen lasten ja nuorten mielipidettä on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorten äänen kuulemisesta on säädelty useassakin eri laissa aina Suomen perustuslakia myöten. Perustuslain lisäksi säätelyä löytyy muun muassa sekä nuoriso- ja kuntalaista että useista opetusta säätelevistä laeista. Lukuisilla asetuksilla on pyritty varmistamaan se, ettei alle äänestysikäisten näkemykset jää huomioimatta. Kansainvälisesti asiaa on käsitelty muun muassa YK:n yleissopimuksessa lasten oikeuksista.

Nuorten Keski-Suomi ry käynnisti ”Mitä kuuluu”-hankkeen syksyllä 2014 kiertämällä ympäri Keski-Suomea kyselemässä yläkoulu- ja lukioikäisiltä nuorilta sekä heidän kanssaan töitä tekeviltä aikuisilta näkemyksiä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Keskeisessä roolissa tällä kiertueella oli maakunnallinen Nuorten Ääni Keski-Suomessa (NÄKS) –vaikuttajaryhmä. Kiertueella kerätyn informaation avulla ryhdyttiin työstämään huoneentauluja eri kohderyhmille. Huoneentauluja valmisteltiin pitkin kevättä. Humakin opiskelija Iita-Mari Ruponen kirjoitti ylös huoneentauluiksi nuorten ajatukset, joita hän kokosi mm. NÄKS-ryhmän kokouksissa, Jyväskylän nuorisovaltuuston kokouksessa ja ToukoFest-tapahtumassa. Huoneentaulujen avulla saadaan kerrottua nuorten terveiset päättävässä asemassa oleville aikuisille ja nuorille sekä nuorten ryhmiä ohjaaville aikuisille.

Nuorten ajatukset esiin -huoneentaulut julkaistiin Nuorisofoorumissa 26.10.2015 Jyväskylän Veturitalleilla.