Täältä tullaan!

Mikä ihmeen "Täältä tullaan!" -hanke?

Täältä tullaan! -hankkeessa kehitetään täysin uusi koulutusprosessikokonaisuus. Prosessin aikana kuntien oppilaita innostetaan ja koulutetaan ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koko koulun yhteinen tapahtuma ja muita toimintoja, jotka edistävät kaikkien oppilaiden hyvinvointia. Näiden kautta osallistetaan iso joukko kunnan nuoria, nuorten oma toimijuus vahvistuu, ja omien ja toisten kykyjä etsitään ja kehitetään. Koulutusprosessin ensisijaisina kohderyhminä ovat pienempien kuntien yläkoulut, ja lisäksi kunnasta riippuen myös alakoulut sekä 2. aste.

Hankkeen taustalla on koko Nuorten Suomen toimintaa ohjaava ajatus ”nuoret tekevät, aikuiset tukevat”, ja prosessin aikana tekijätiimin opppilaiden rooli vahvistuukin koko ajan samalla, kun aikuisen rooli tukijana pienenee. Hanketta rahoittavat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Keski-Suomen liitto.

Tavoitteena on:

 • Kehittää koulun toimintakulttuuria vahvistamalla nuorten toimijuutta koulussa ja lähiympäristössä
 • Auttaa nuoria löytämään omia ja toisten kykyjä 
 • Edesauttaa oppilaiden, opettajien ja koulujen hyvinvointia
 • Kannustaa yhteistyöhön laajasti eri tahojen ja toimijoiden välillä
 • Luoda monipuolisia toiminnan paikkoja niin, että jokainen löytäisi itsensä kokoisen ja näköisen roolin

Prosessin alkaessa koululla koulun oppilaista kerätään ydintiimi, joka alkaa kouluttajien ja aikuisten tuella ideoimaan tapahtumaa ja/tai muita toimintoja. Koulutusprosessi antaa oppilaille ja oppilaiden projektia tukeville aikuisille eväitä erilaisiin tehtäviin, ja vahvistaa oppilaiden toimijuutta koulussa ja lähiympäristössä. 

Hankkeen pilottivaihe käynnistyi syksyllä 2021 Petäjävedellä. Keväällä 2022 mukaan pilottivaiheeseen tuli Karstulan ala- ja yläkoulut. Koulutusprosessia on kokeiltu ja kehitetty aktiivisesti paikkakuntien nuorten kanssa, ja ensimmäiset loppuun saakka käydyt koulutukset huipentuivat toukokuussa ala- ja yläkoulujen oppilaiden omiin tapahtumapäiviin. 

Alkuvuodesta 2022 prosessia lähti tukemaan omalla panoksellaan 20-30-vuotiaista nuorista aikuisista koostuva kehittäjäryhmä. Ryhmä kehitti ja kommentoi koulutusprosessia, keskusteli ja ideoi koulutussisältöjä, sekä teki konkreettisia valmisteluja, mm. tukimateriaalien ja välitehtävien kehittämistä. Kehittäjäryhmässä oli mukana yhteisö- ja erityispedagogiikan osaajia, opettajia sekä nuoriso-ohjaajia. 

Täältä tullaan! – mutta miten?

Täältä tullaan! -hanke tarjoaa 4-5 kuntakohtaista oppilaiden koulutustilaisuutta, sekä tarvittaessa etäsparrausta. Koulutustilaisuudet järjestetään noin kerran kuukaudessa, ja aikataulusta sovitaan tarkemmin kuntakohtaisesti.  Projekti etenee kunnissa kolmessa vaiheessa, jotka ovat seuraavat:

ESIVAIHE
Esivaiheessa varmistetaan, että koko koulu tietää, mistä on kyse, ja kuinka pääsee mukaan. Esivaiheen tarkoituksena on saada ideat liikkeelle, ja innostaa. Lyhyesti esivaiheeseen kuuluu:

 • Koulun henkilökunnan ja oppilaiden tiedottaminen projektista
 • Kaikkien oppilaiden toiveiden ja ideoiden kartoittaminen
 • Oppilaiden ydintiimin kerääminen kiinnostuneista ja potentiaalisista oppilaista
 • Vastuuopettajien nimeäminen kiinnostuneista opettajista

KOULUTUSVAIHE
Koulutusvaiheessa ydintiimi lähtee yhdessä kouluttajien ja koulun aikuisten tuella viemään projektia käytäntöön. Koulutusprosessin aikana ydintiimi saa varmuutta ja työkaluja, joiden avulla tiimi toteuttaa tapahtuman ja/tai toimintoja oppilailta oppilaille. Oppilaat oppivat löytämään omia ja toistensa vahvuuksia ja kykyjä, ja heidän osallisuutensa koulun arjessa ja toiminnoissa kasvaa. Lyhyesti koulutusvaiheeseen kuuluu:

 • Perusymmärryksen saaminen projektin vaiheista sekä siitä, mitä lähdetään tekemään
 • Jokaiselle ydintiimiläiselle vastuualueen nimeäminen
 • Muiden oppilaiden osallistaminen eri tiimeihin ja tehtäviin
 • Tapahtuman/toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen

JÄLKIVAIHE
Kun ydintiimin projektin tapahtuma/toiminnot on ohi, seuraa projektin jälkivaihe. Mitä tuli tehtyä? Mitä minä itse tein? Mitä jäi käteen? Jälkivaiheessa reflektoidaan prosessia, kiitetään tekijöitä ja juhlistetaan onnistumisia, sekä mietitään, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Täältä tullaan! -hanke kulkee käsi kädessä Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -hankkeen kanssa. Hankkeessa koulutetaan sivistystoimen henkilöstöä nuoria osallistavampaan toimintakulttuuriin ja vahvistamaan oppilaiden omaa toimijuutta. Hankkeesta lisää TÄÄLLÄ.

Lisätiedot Täältä Tullaan! -hankkeesta:

Tiia Sorri 
p. 044 755 2909
tiia.sorri@nuortensuomi.fi